Společenské a obchodní centrum Zlín-Březnická?
Říkáme NE!

Říjen 2007

Vážení občané,

prostřednictvím naší podpisové akce na konci července 2007, případně z médií, jste určitě byli informováni o plánu výstavby „Společenského a obchodního centra Zlín-Březnická“ (dále jen SOC). Objekt by měl zaplnit plochu mezi Sportovní halou a Univerzitou T. Bati. Jedná se o sedmipodlažní budovu. Tři podlaží se plánují v podzemní, čtyři v nadzemní části. SOC má provozovat supermarket, multikina, obchodní pasáž, rychlé občerstvení, a další doplňující provozy. V oznámení záměru, které zveřejnil Krajský úřad se počítá s prodejní plochou 30 996 m2, 610 parkovacími místy, příjezdem a odjezdem 3 486 aut návštěvníků denně. Výjezd všech vozidel je na ulici U Zimního stadionu, která má po úpravách jednosměrně ústit do ulice Mostní. V tiskových zprávách je projekt někdy nazýván Kaskády Zlín, nebo Kaskáda Zlín.

Není účelem tohoto informačního listu rozebírat očekávané negativní dopady SOC. Učinili jsme tak v červencovém dopisu, který komentoval hromadné stanovisko k zjišťovacímu řízení[1] dopis jsme roznášeli do rukou obyvatel a do poštovních schránek na Letné a Nad Ovčírnou (nebylo tehdy bohužel v našich silách obejít všechny domy).

Jaký je poslední vývoj případu?

Městu Zlín a investorovi se zjišťovací řízení (takticky zahájené v červenci) nepovedlo před veřejností utajit. Spontánní iniciativou nás, občanů, vzniklo hromadné stanovisko k zjišťovacímu řízení které během 10 dní na konci července podepsalo 555 obyvatel. Smyslem stanoviska bylo domoci se kompletního posouzení záměru SOC z hlediska jeho vlivu na životní prostředí v tzv. procesu EIA[2] a dále jsme měli 4 hlavní požadavky na obsah dokumentace tohoto posuzování.

Je třeba vysvětlit, že pouhé odmítnutí záměru by v té chvíli nemělo žádnou cenu, jelikož nebylo v moci úřadu, který zjišťovací řízení vedl, odmítavé stanovisko vydat bez posouzení v celém procesu EIA[2]. Naše aktivita nakonec byla úspěšná a dosáhla všech cílů, které v dané fázi bylo možné dosáhnout. Krajský úřad v srpnu vydal stanovisko k zjišťovacímu řízení, ve kterém nařídil provedení celého procesu EIA[2] a dále investorovi uložil, aby se v dokumentaci vypořádal se všemi našimi požadavky, které tímto uznal za důvodné a oprávněné.

Jaké lze očekávat důsledky procesu EIA?

Včasným zásahem se nám podařilo výrazně ovlivnit vývoj projednávání případu v nejranější fázi. Pokud investor od úmyslu SOC rovnou neodstoupí, bude muset zpracovat čtyři další varianty dokumentace záměru, z toho dvě pro umístění v jiné lokalitě (areál Svitu a Jižní Svahy) a projít celým procesem posuzování vlivu na životní prostředí[2]. Časové oddálení všech povolovacích správních procesů dosáhne minimálně 1,5 roku. Než bude proces EIA ukončen, nesmí být zahájeno žádné správní řízení. Důsledky nařízení kompletního procesu EIA a zpracování variant záměru v různých lokalitách jsou tedy citelné a výsledek posuzování nejistý, jelikož obhajoba SOC v navržené podobě je z dříve vysvětlených důvodů[1] velmi problematická.

Na co se připravit?

Zkušenosti hovoří jednoznačně. Pokud my, občané, nebudeme své životní prostředí chránit sami, žádný úřad to za nás neudělá. Investor a příslušné orgány potřebují nabýt povědomí o skutečně vysoké kontroverzi záměru SOC ve všech souvislostech a takového poznání bez aktivního přístupu obyvatel nikdy sami nedosáhnou.

Musíme se připravit na aktivní účast v posuzovacích a rozhodovacích řízeních a také začít cílevědoměji pracovat s médii, která ovlivňují veřejné mínění. V procesu EIA ještě dostaneme příležitost připomínkovat dokumentaci, vyjadřovat se k posudku a vystupovat na veřejném projednávání, o tom budete včas informováni. Dále lze ve vzdálenější době (nejdříve asi začátkem roku 2009) očekávat zahájení územního řízení, včetně podkladových správních aktů. Účastí v těchto procesech (podáním stanoviska, nebo odvolání) lze záměr také významně korigovat, případně mu (dosažením příznivého rozhodnutí, nebo podáním úspěšné žaloby) i zcela zabránit.

V mediální sféře budeme muset čelit manipulacím a nepravdám, které se ostatně už v hojné míře objevily. Např. tvrzení investora, že „stavební práce budou zahájeny v první polovině roku 2008" a že už „podal návrh na zahájení územního řízení“. Máme od Stavebního odboru Magistrátu potvrzeno, že žádný návrh nepodal a víme, že stavební práce v uvedeném termínu zahájit nelze. Nebo tvrzení investora a primátorky Ondrové, že „v objektu SOC nemají být multikina“. To lze vyvrátit už textem oznámení záměru SOC, kde investor s multikiny počítá.

Tušíme tedy jaká práce nás čeká a rozhodli jsme se do toho vědomě jít.

Občanské sdružení Klidná Březnická

Na přelomu léta a podzimu jsme založili Občanské sdružení Klidná Březnická. Sdružení je registrováno Ministerstvem vnitra jako dobrovolná nezisková organizace. Chceme se pro účely kolektivní sebeobrany spojit a takto vzniklé sdružení využívat zejména k setkávání podobně smýšlejících lidí, výměně a sdílení informací a vědomostí, vydávání tiskových zpráv, provozu webových stránek, organizování podpisových akcí a v neposlední řadě i k účasti ve správních řízeních, jelikož tuto výsadu občanskému sdružení přiznávají právní předpisy.

Vážení občané, poněvadž se záměr SOC dotýká i Vašich zájmů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o podporu, nebo přímou účast v Občanském sdružení Klidná Březnická. Věříme, že zvážíte všechny okolnosti, které by pro Vás výstavbou rozsáhlého obchodního centra pod Sportovní halou vznikly a podpoříte naši iniciativu. Doufáme, že budete vytvářet tlak na orgány města, aby této nepotřebné a škodlivé investici zabránily, což je zcela v jejich pravomoci. Budoucnost veřejného prostoru záleží na každém z nás.

V případě zájmu o spolupráci s Občanským sdružením Klidná Březnická se kontaktujte na adrese:

Miroslav Mach
U zimního stadionu 2086, 760 01 Zlín
e-mail: mirek_mach@seznam.cz
mobil: 605 474 617
web: www.klidna-breznicka.cz

Vysvětlivky:

[1] Průvodní dopis, kde vysvětlujeme nevhodnost záměru SOC, i stanovisko s našimi požadavky k zjišťovacímu řízení lze najít na internetových stránkách www.klidna-breznicka.cz na stejném webu najdete i oznámení investora (pdf 468 kB) a závěr Krajského úřadu.

[2] EIA je proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí. (EIA - Enviroment Impact Assesment). Kompletní EIA obnáší vyhotovení dokumentace, zpracování posudku nezávislou osobou, uspořádání veřejného projednání a vydání závěrečného stanoviska příslušným úřadem. Proces se provádí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Tento informační list vydalo Občanské sdružení Klidná Březnická v říjnu 2007, nákladem 1000 kusů.

Tisková verze ve formátu pdf (91 kB) je ke stažení zde.