Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice 2
e-mail: mirek_mach@seznam.cz

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
třída Tomáše Bati 21, PO box 220
761 90 Zlín

31. 7. 2007

Věc: stanovisko k zjišťovacímu řízení pro záměr „Společenské a obchodní centrum Zlín – Březnická“ (dále jen SOC)

Oznámení by mělo dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001Sb. mezi základními údaji obsahovat: „Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.“

Zpracovatel však v příslušné kapitole na str. 6 zdůvodnění potřeby záměru provedl na základě úvah, které opomíjí skutečný stav věci, smysl zjišťovacího řízení i logické souvislosti.

 1. Zpracovatel uvedl: „Při projektování záměru byl kladen důraz na co nejmenší ovlivnění životního prostředí.“ V případě skutečného zájmu o co nejmenší ovlivnění životního prostředí by však investor musel podrobit kritické úvaze smysl uvažované budovy. To znamená velmi konkrétně odpovědět na otázku co tolik výjimečného, případně v lokalitě nedostupného bude SOC nabízet. Taková úvaha však zcela chybí. Z toho důvodu je nutné upozornit, že do dvou minut chůze je vzdálen OD Prior, včetně supermarketu Delvita, do 15 minut pak supermarkety Interspar, Kaufland, rozestavěná Billa v budově Zlatého jablka a Dům potravin. Velké kino s kapacitou 1010 míst je naproti přes cestu a v březnu 2008 má být otevřeno multikino v budově Zlatého jablka. Dále by se měl investor zabývat nejvhodnějším umístěním uvažované budovy z hlediska vlivu na životní prostředí, což také opomněl. Je obecně známo, že ve Zlíně se nachází několik rozlehlých zanedbaných pozemků, kterým schází rozumný účel a přijatelný vzhled, jde např. o areál Svitu, nebo chátrající skelet při Okružní ulici na Jižních svazích, plocha pod Zimním stadiónem však mezi takto neutěšené rozhodně nepatří. Není tedy pravda, že investor jeví zájem o životní prostředí.
 2. Zpracovatel konstatoval že: „Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly dosavadní ráz celého území.“ To je další nepravda. Jak může sedmipatrová budova nezměnit podstatně ráz celého území, když dosud se na jejím místě nachází volné prostranství, sloužící jako významná točna MHD? Jak může nová sedmipatrová budova, se zastavěnou plochou 16.400m2 a plánovanou návštěvností až 19.250 lidí denně podstatně nezměnit ráz celého území, když má být postavena v městské památkové zóně, hned vedle jednopatrových domů, které jsou cca 80 let staré? Stávající ráz území východně i západně od předmětné plochy je tvořen typickou zástavbou baťovských domků, jde o staré jednopatrové, cihlové domky mezi kterými je množství zeleně, drobných cest a pěšin, toto území má jemnou, členitou strukturu. Plánovaná budova má naprosto jiný charakter. Jde o monolitní železo-betonový kolos nesrovnatelně větších rozměrů, s montovanou fasádou, stavba by zde působila jako pěst na oko. Ráz území vytvářejí také kulturní památky, lze předpokládat, že provoz multikin způsobí ekonomickou likvidaci Velkého kina a tím dojde také k ovlivnění rázu předmětného území.
 3. Zpracovatel dále na podporu navrhované stavby uvedl, že: „Uvedením do provozu dojde k rozšíření pracovních možností v tomto regionu. K provozu společenského a obchodního centra bude zapotřebí cca 520 zaměstnanců“, na jiném místě v textu pak dokonce uvádí „576 nových pracovních míst“. Toto konstatování není pravdivé, pracovní místa v sektoru obchodu a služeb nelze takto jednoduše vytvářet. Vytvořením jednoho pracovního místa totiž zaniká cca jedno pracovní místo jiné a výstavbou supermarketů zanikají pracovní místa především v menších obchodech a také u místních zpracovatelů a výrobců. Supermarkety totiž decimují drobné obchodníky a místní drobné zpracovatele a výrobce, jejichž podnikání je sociálně a enviromentálně šetrnější. V supermarketech je také méně zaměstnanců na jednotku plochy i odvedenou tržbu, než u ostatních provozoven, což v důsledku znamená úbytek pracovních míst a nikoliv jejich „vznik“. Přitom kvalita slibovaných pracovních pozic např. v supermarketu je sporná, jsou zde velmi nízké mzdy a tvrdé pracovní podmínky. Supermarkety nabízejí především zboží od velkých nadnárodních firem a nemají zájem podporovat místní malovýrobce, což vede následně ke snížení počtu zaměstnanců pracujících v prvovýrobě a zpracovatelském průmyslu. Studie Státní univerzity v Iowě prokázala, že každé nové místo vytvořené firmou Wal-Mart znamená v důsledku ztrátu 1,5 pracovního místa. Za obchodní úspěch supermarketů tedy platíme podporou v nezaměstnanosti pro lidi, kteří přijdou o práci. Přitom kvalita slibovaných pracovních pozic v supermarketu je sporná, jsou zde velmi nízké mzdy a tvrdé pracovní podmínky.
 4. Zpracovatel dále uvedl, že: „Ke zlepšení životního prostředí by v rámci nulové varianty nedošlo.“ Tuto větu snad ani nemohl myslet vážně, vždyť nulová varianta předpokládá zachování současného stavu a z toho je přece jasné, že k žádné změně ani vést nemůže.
 5. Nulová varianta měla být porovnána s projektem SOC, čemuž se zpracovatel oznámení, za pomoci výše uvedeného konstatování vyhnul. Není ani divu, vždyť záměr znamená jasné zhoršení imisní, hlukové i dopravní situace. Jen na Březnické ulici má vzrůst provoz cca o 1/3, na dalších ulicích tento nárůst ani nebyl vyčíslen. Ulice U Zimního stadionu má být v jednom směru neprůjezdná. Stavba a provoz SOC přiláká denně tisíce aut, naruší systém MHD. Přitom není žádný rozumný důvod ji v této podobě pod Sportovní halou stavět.
 6. Zpracovatel se vůbec nezabýval vyvolanou potřebou přeložky točny MHD a trolejbusového vedení. Je zřejmé, že záměr takto vyvolanou potřebou zasáhne i jiné lokality a může mít vliv na funkčnost celého systému MHD.
 7. Oznamovatel nepředpokládá vliv záměru na kulturní památky. Přitom však nezaznamenal, že kulturní památkou je Velké kino. Domnívám se, že provoz multikin v bezprostřední blízkosti Velkého kina vliv na tuto kulturní památku mít bude. Není přece ekonomicky možné v omezeném prostoru provozovat neomezený počet kin. Není ani trvale udržitelné stavět nové objekty a nezabývat se účelným využitím současných budov.
 8. V hlukové studii je na str. 4 uvedeno: „Významné plošné zdroje hluku nebyly v okolí předmětné lokality zjištěny.“ Tento předpoklad je chybný, významným plošným zdrojem hluku v oblasti je Sportovní hala a Zimní stadion, kde se pořádají koncerty a hokejová utkání. Hluková studie při výpočtech maximálních hladin hlučnosti vůbec nepředpokládá běžnou situaci, že by v provozovnách SOC mohla být otevřená okna. Otevřenými okny se hluk pochopitelně šíří mnohem snáze, než přes okna uzavřená. Hluková studie při výpočtech maximálních hladin hlučnosti vůbec nepředpokládá běžnou společenskou událost, jaku je např. konání diskotéky. Hluková studie nezohledňuje známou skutečnost, že v některých ulicích Zlína jsou už dnes vlivem dopravy překračovány zákonné limity hluku. Tento fakt by měl být považován za důvod k maximální redukci automobilové dopravy. Argumentace starou hlukovou zátěží je pochopitelná snad v případech, kdy chybí peníze na protihluková opatření, ale u nových komerčních staveb, navíc patrně zbytečných staveb, které zvýší intenzitu dopravního hluku, to považuji za pochybné a až cynické.
 9. Z mapy přízemního podlaží vyplývá, že se zamýšlí úprava části ulice U Zimního stadionu na jednosměrný provoz, v oznámení ale není uvedeno, kudy povedou náhradní dopravní trasy a jaký nárůst frekvence aut na těchto nových rasách bude úprava znamenat.
 10. Pokud je součástí záměru SOC také stavba a provoz čerpací stanice, jak je uvedeno na str. 37, pak by se mělo oznámení vlivem této čerpací stanice na životní prostředí řádně zabývat a nejen ji povrchně zmínit. Vždyť už samotný záměr čerpací stanice by měl být důvodem pro zjišťovací řízení, jelikož spadá do kategorie II, bodu 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
 11. Oznamovatel se vůbec nezabýval vlivem SOC na hmotný majetek obyvatel. Oznamovatel předpokládá, že nárůst emisí, hluku, prachu, automobilové dopravy, stavebního ruchu, provádění přeložek sítí a vynucených rekonstrukcí silnic, ...ani jiné změny v charakteru území způsobené výstavbou a provozem SOC se hmotného majetku nedotknou a neohrozí nad míru přiměřenou běžným poměrům výkon vlastnických práv, poklidné užívání nemovitostí, jejich užitnou hodnotu, atraktivitu, ani jejich cenu. Tento předpoklad je ale nepravdivý. Nezájmem oznamobvatele o tyto vlivy a jejich důsledky značně zkresluje skutečný charakter záměru. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že projekt SOC nemá podporu místních obyvatel, jenž zajisté ovlivnění svého majetku dokáží posoudit.

Z výše uvedených důvodů žádám provedení celého procesu EIA, včetně zpracování dokumentace, posudku a veřejného projednání. Dále požaduji:

 1. Předložení analýzy maloobchodní sítě a analýzy služeb, jenž vyhodnotí potřebnost, či nepotřebnost výstavby dalšího supermarketu a dalších multikin ve Zlíně.
 2. Posouzení vlivu navrhované stavby na dopravní zátěž okolních komunikací a křižovatek (Mostní – U Zimního stadiónu, Mostní – Březnická, Březnická – Třída T. Bati – Štefánikova, Mostní – Čiperova, Čiperova – Třída T. Bati, Mostní – Vysoká, Kotěrova – Topolová, Mostní – Topolová, Topolová – Třída T. Bati, Nad Ovčírnou V – Březnická), vyčíslení vyvolaného nárůstu automobilové dopravy, s návrhem kompenzačních opatření. Včetně ulic Březnická, U Zimního stadionu, Mostní, Bratří Sousedíků, Vysoká, Na Vyhlídce, Kotěrova, Čiperova, Topolová, Nad Ovčírnou V.
 3. Objasnění a posouzení vlivu záměru na funkci MHD ve Zlíně, zodpovězení otázky jak a čím bude nahrazena točna a kompenzovány zaniklé, či ovlivněné linky MHD, zda jejich náhrada bude stejně kvalitní a pro cestující výhodná. Objasnění výše finanční úhrady takto vyvolaných nákladů z rozpočtu investora a z veřejných zdrojů.
 4. Zpracování a vyhodnocení alternativních řešení SOC, které se oproti současnému návrhu (varianta A) budou lišit umístěním tak, že stavba bude provedena v průmyslovém areálu bývalého Svitu (varianta B), v jiné eventualitě pak na na pozemku chátrající stavby nedokončeného obchodního centra při ulici Okružní na Jižních svazích (varianta C). Prosazovaný návrh by měl být porovnán také s nulovou variantou.
 5. Objasnění a zhodnocení vlivu přemístěné točny MHD na životní prostředí a veřejné zdraví v nové lokalitě.
 6. Odpověď na otázku co tolik výjimečného, případně v lokalitě nedostupného, bude SOC nabízet. Které konkrétní druhy zboží a služeb v přiměřené vzdálenosti chybí. Kam a jak daleko za těmito chybějícími službami a zbožím musí občané cestovat.
 7. Součástí dokumentace by měly být podrobné bokorysy a pohledové studie, které umožní zhodnotit vliv stavby na ráz přilehlého území a vhodnost jejího začlenění do památkové zóny.
 8. Objasnění způsobu řešení příjezdu z centra Zlína do ulice U Zimního stadionu a dále do ulic Bratří Sousedíků, Pod Rozhlednou a Podlesí. Objasnění otázky, kam se přemístí provoz z ulice U Zimního stadionu a nakolik se objížděním této (zjednosměrněné) ulice zvýší dopravní zátěž v okolních lokalitách.
 9. Řádné posouzení vlivu čerpací stanice.
 10. Objasnění a zhodnocení vlivu multikin na ekonomiku provozu Velkého kina.
 11. Vyčíslení hlukové zátěže v případě otevření oken SOC. Vyčíslení hlukové zátěže v případě provozu diskotéky. Vyčíslení hlukové zátěže v případě otevření oken SOC a provozu diskotéky. Hluková studie by měla zohlednit, že obyvatelé lokality jsou už dnes hlukově i jinak stresováni konáním hokejových utkání a koncertů. Hluková studie by se měla vypořádat s faktem překračování hygienických norem hluku v různých lokalitách Zlína, záměr, jenž vyvolá průjezd 3,5 tisíce má přece zhoršující vliv na široké okolí.
 12. Objasnění způsobu provedení přeložek: vodovodního řádu, kanalizační stoky, silnoproudých vedení, slaboproudu, tepelného kanálu, trolejbusové trasy po dobu výstavby, trolejbusové trasy trvalé. Včetně vyhotovení mapového podkladu uvedených přeložek. Objasnění výše finanční úhrady těchto přeložek z rozpočtu investora a z veřejných zdrojů.
 13. Objasnění rozsahu a způsobu provedení rekonstrukce ulic Mostní, Březnické a U Zimního stadionu, včetně vyhotovení mapového podkladu. Objasnění výše finanční úhrady těchto rekonstrukcí z rozpočtu investora a z veřejných zdrojů.
 14. Uvedení počtu, druhu a velikosti dřevin, které mají být káceny.
 15. Objasnění otázky likvidace stavby a rekultivace území po ukončení životnosti objektu, případně ekonomickém nezdaru SOC. Objasnění výše finanční úhrady těchto prací z rozpočtu investora a z veřejných zdrojů.
 16. Provést v okolních čtvrtích anketní šetření, které by prokázalo žádanost, či nežádanost záměru SOC u místních obyvatel.

Předem děkuji za zohlednění mého stanoviska.

S pozdravem Miroslav Mach