O nás

Naše občanské sdružení vzniklo na podzim roku 2007 jako reakce na prosazovaný záměr výstavby Společenského a obchodního centra Zlín-Březnická, tzv. Kaskáda Zlín.

Chceme se aktivně účastnit procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí i následných správních řízení. Zamýšlíme využít všech rozumných možností k příznivému ovlivnění budoucí podoby prostoru kolem Březnické ulice.

Výbor sdružení pracuje ve složení: František Dohnal, Jan Lešťanský a Miroslav Mach.

Stanovy Občanského sdružení Klidná Březnická

Občanské sdružení Klidná Březnická (dále jen sdružení) je dobrovolným neziskovým sdružením občanů, má celostátní působnost a sídlí na adrese: U Zimního stadionu 4080, 760 01 Zlín

Článek 1
Základní cíle sdružení

Základními cíli jsou zejména:

 1. ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení,
 2. ochrana životního prostředí, včetně ochrany zdraví a kvality života,
 3. ochrana kulturních hodnot,
 4. rozvoj demokracie a otevřené občanské společnosti.

Článek 2
Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 1. Účast v řízeních a jednáních při nichž mohou být dotčeny základní cíle sdružení
 2. Usilování o osvětu, širokou informovanost a otevřenou diskusi
 3. Spolupráce na enviromentálních aktivitách
 4. Vydávání a šíření informačních a propagačních materiálů
 5. Pořádání kulturních akcí

Článek 3
Členství ve sdružení

1. Členem může být fyzická osoba která dosáhla věku 15 let. Členství ve sdružení je dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů. Zájemce o členství může být přijat na základě písemné přihlášky a doporučení dvou stávajících členů sdružení. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a podpis zájemce o členství. Přijetí člena schvaluje členská schůze.

2. Členství zaniká:

 1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení,
 2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena pro rozpor jeho konání se základními cíli sdružení,
 3. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
 4. úmrtím člena, nebo zánikem sdružení.

3. Člen má právo:

 1. účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován,
 2. účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen,
 3. být přítomen jednání výboru,
 4. předkládat orgánům sdružení vlastní podněty a být přítomen jejich projednávání.

4. Člen má povinnost:

 1. podílet se na činnosti orgánů, do nichž byl zvolen,
 2. dodržovat tyto stanovy, hájit zájmy sdružení a svou činností naplňovat jeho základní cíle,
 3. platit členský příspěvek, usnese-li se na tom členská schůze,
 4. sdělovat výboru změny údajů uvedených v přihlášce.

Článek 4
Organizační struktura sdružení

1. Orgány sdružení jsou:

 1. členská schůze
 2. výbor ve složení předseda a dva místopředsedové
 3. předseda
 4. revizor

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schvaluje stanovy a jejich změny, schvaluje revizní zprávu, rozhoduje o placení a výši členských příspěvků a přijetí nových členů, volí a odvolává výbor a revizora, může rozhodnout o zrušení členství člena i zániku sdružení. Svá rozhodnutí přijímá hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Mimořádnou členskou schůzi svolá výbor ve lhůtě do jednoho měsíce, pokud o to písemně požádá více než čtvrtina členů.

3. Výbor je tří členný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Členové výboru jsou statutárními zástupci sdružení, jednají jeho jménem, zastupují sdružení samostatně v řízeních, hospodaří s majetkem a finančními prostředky, rozhodují o věcech v době kdy členská schůze nezasedá, vyjma záležitostí které patří do výlučné působnosti členské schůze, volí ze svého středu předsedu. Členové výboru mohou udělit plnou moc jiné osobě k zastupování sdružení, s výjimkou majetkových a finančních záležitostí. Plná moc je platná, pokud ji podepíše předseda, nebo oba místopředsedové.

4. Předseda svolává a řídí jednání výboru, přičemž o chystaném jednání výboru informuje členy sdružení, jestliže k tomu účelu poskytli elektronickou adresu.

5. Revizor kontroluje plnění rozhodnutí orgánů sdružení a hospodaření s majetkem, vypracovává revizní zprávu, tuto zprávu předkládá členské schůzi. Funkční období revizora je jednoleté.

Článek 5
Zásady hospodaření sdružení

1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činností, které jsou v souladu se základními cíli a posláním uvedenými v článku 1.

2. Majetku a finančních prostředků sdružení je možno použít pouze k naplňování základních cílů činnosti a poslání uvedených v článku 1.

Článek 6
Způsob a okolnosti zániku sdružení

Sdružení zaniká rozhodnutím členské schůze o rozpuštění organizace, nebo rozhodnutím členské schůze o sloučení sdružení s jiným subjektem, pro takováto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nejméně 2/3 přítomných členů. O způsobu majetkového vypořádání sdružení rozhodne poslední členská schůze dle stanoveného klíče: 1. úhrada všech závazků, 2. převod zbylého majetku jiným právnickým osobám, jejichž cíle jsou blízké cílům sdružení.