Děkujeme všem kteří podpořili stanovisko k zjišťovacímu řízení, i lidem kteří nám pomáhali s organizací akce. Stanovisko podepsalo 555 občanů.

Zjišťovací řízení pro
Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Vážení občané,

Krajský úřad zahájil zjišťovací řízení pro záměr Společenského a obchodního centra Zlín – Březnická (dále jen SOC). Poblíž centra Zlína pod Sportovní halou má na ploše 180 x 64 metrů vyrůst nový sedmipatrový společenský a obchodní komplex. Tři patra se plánují v podzemí, čtyři v nadzemní části. V objektu je zamýšlen supermarket, obchodní jednotky, multikina, obchodní pasáž, kavárny, rychlé občerstvení, obytná plocha, podzemní parkoviště. Záměr by znamenal přeložky tras MHD, ohrožení točny MHD pod Sportovní halou, zástavbu volného prostoru přilehlého parkoviště, nárůst intenzity dopravy a v důsledku další kolony aut, hluk, prach, smog,...

Záměr SOC:

  • Nepřináší nic, co by ve Zlíně nebylo. Je to jen další nadměrná budova, jakých je v okolí dostatek.
  • Nekoncepčně likviduje volný prostor poblíž centra, který má svou hodnotu už v tom, že je dosud nezastavěný, že jej lze volně přejít, nebo přehlédnout, že zůstává v rezervě pro záměry veřejného zájmu. Přitom pro umístění objektu ve Zlíně existují vhodnější lokality, např. průmyslový areál bývalého Svitu, nebo pozemek velké chátrající budovy na Jižních svazích při ulici Okružní.
  • Zahltí své okolí automobilovým provozem a potřebou jeho regulace na nových křižovatkách. Dopravní nárůst se odhaduje na 200 nákladních aut denně v období výstavby a 3 486 příjezdů a odjezdů aut návštěvníků denně po dokončení. Na Březnické ulici má vzrůst provoz cca o 1/3. To povede ke zhoršení dopravní a hygienické situace v oblasti.
  • Ohrožuje systém MHD, likvidací točny a trvalou přeložkou trolejbusové trasy, přitom oznamovatel ani neuvedl žádné přesnější informace o tomto důsledku.
  • Likviduje parkovací plochy, které zřejmě nemůže plnohodnotně nahradit, ekologicky šetrná vozidla hromadné dopravy (např. autobusy) se do podzemních garáží pravděpodobně nedostanou. Lze také odhadovat, že podzemní parkovací prostory zaplní návštěvníci SOC a nebude zde žádná pohodlná rezerva, jako je tomu na parkovišti dnes.
  • Brání proudění vzduchu Březnickým údolím, které je "větracím komínem" centrální části města.
  • Oznamovatel avizuje vznik 576 nových pracovních míst, neuvádí ale, kolik jich realizací SOC zanikne. Nadnárodní řetězce totiž decimují menší obchody, místní provozovatele služeb a drobné výrobce, jejichž podnikání je sociálně a enviromentálně šetrnější. Hned vedle zamýšlené stavby, kde mají být provozována multikina stojí Velké kino. Není veřejným zájmem, aby tato kulturní památka zkrachovala a její pozemek, či budova nakonec posloužily pro další supermarket.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o podporu stanoviska občanů. Zjišťovací řízení je první částí procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb.). a vyjádřit se k němu může KAŽDÝ. Lhůta pro doručení končí dne 31. 7. 2007.

Účelem podání stanoviska je prosadit podrobné posouzení zamýšlené stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, včetně porovnání současného návrhu s jinými variantami, o kterých se domníváme, že jsou vhodnější.

Tiskovou verzi stanoviska občanů si můžete stáhnout zde (rtf 21 kB).

Tisková verze průvodního dopisu je tady (rtf 14 kB).

Děkujeme za podporu.

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Věc: stanovisko k zjišťovacímu řízení pro záměr „Společenské a obchodní centrum Zlín – Březnická“ (dále jen SOC)

Žádám provedení celého procesu EIA, včetně zpracování dokumentace, posudku a veřejného projednání. Dále požaduji:

1) Předložení analýzy maloobchodní sítě a analýzy služeb, jenž vyhodnotí potřebnost, či nepotřebnost výstavby dalšího supermarketu a dalších multikin ve Zlíně.

2) Posouzení vlivu navrhované stavby na dopravní zátěž okolních komunikací a křižovatek, vyčíslení vyvolaného nárůstu automobilové dopravy, s návrhem kompenzačních opatření. Včetně ulic Březnická, U Zimního stadionu, Mostní, Bratří Sousedíků, Vysoká, Na Vyhlídce, Kotěrova.

3) Objasnění a posouzení vlivu záměru na funkci MHD ve Zlíně, zodpovězení otázky jak bude nahrazena točna a jak budou kompenzovány zaniklé trasy a přeložené linky MHD, zda jejich náhrada bude stejně kvalitní a pro cestující výhodná.

4) Zpracování a vyhodnocení alternativních řešení SOC, které se oproti současnému návrhu (varianta A) budou lišit umístěním tak, že stavba bude provedena v průmyslovém areálu bývalého Svitu (varianta B), v jiné eventualitě pak na na pozemku chátrající stavby nedokončeného obchodního centra při ulici Okružní na Jižních svazích (varianta C).

Jméno a přijmení bydliště podpis
     
     
     
     
     

Zde jsou dokumenty ze spisu zjišťovacího řízení.

Miroslav Mach
e-mail: mirek_mach@seznam.cz
Mobil: 605 474 617

PS: V oblasti působí paralelní podpisová iniciativa. Je dobře, že je nás víc, začínáme spolupracovat. Dohodli jsme se, že naše stanovisko k zjišťovacímu řízení bude společné a zůstane v té podobě jak je uvedeno výše.