Děkujeme všem kteří podpořili stanovisko k dokumentaci, i lidem kteří nám pomáhali s organizací akce. Stanovisko podepsalo cca 590 občanů. Výsledky oznámí Krajský úřad.

Stanovisko občanů
k dokumentaci EIA pro záměr Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Vážení občané,

po delší době Vám opět přinášíme informace o projednávání záměru s názvem Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická (někdy též Kaskáda Zlín). Jak asi víte, poblíž centra Zlína, pod Sportovní halou na místě točny MHD a parkoviště se plánuje nový sedmipatrový společenský a obchodní komplex o rozměrech 180 x 64 metrů. Tři podlaží mají být v podzemí a čtyři v nadzemní části. Uvnitř je zamýšlen supermarket, obchodní jednotky, obchodní pasáž, kavárny, rychlé občerstvení, podzemní parkoviště... Záměr by znamenal zejména podstatný nárůst automobilové dopravy (až o 3.800 vozidel denně) a v důsledku toho další kolony aut, hluk, prach, smog. Rozšiřování a úpravy silnic Březnické, Mostní, U Zimního stadionu...Kácení aleje u Březnické.

Dne 11. července loňského roku byla Krajským úřadem zveřejněna informace o "Oznámení záměru zjišťovacího řízení", podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V úřední lhůtě 20 dní se ke stavbě prostřednictvím naší podpisové akce negativně vyjádřilo 555 občanů, převážně obyvatel nejbližších čtvrtí Nad Ovčírnou a Letné.

Nejdůležitějším požadavkem podpisové akce bylo zpracování odlišných variant záměru v dokumentaci EIA, tak aby se stavba přesunula do méně problémové lokality. Buď do areálu bývalého Svitu, nebo na Jižní svahy k ulici Okružní. Následně v srpnu 2007 Krajský úřad zveřejnil závěr zjišťovacího řízení, ve kterém se s většinu našich požadavků ztotožnil a uložil investorovi zpracování námi navrhovaných variant a dále varianty zmenšeného záměru.

Od 18. srpna 2007 až do 26. června 2008 nebyly učiněny žádné procesní kroky, které by realizaci záměru přiblížily. Nebylo (a ani nemohlo být) zahájeno žádné správní řízení a investor nezískal žádné správní rozhodnutí.

Teprve dne 27. 6. 2008 byla Krajským úřadem zveřejněna dokumentace EIA. Předložený elaborát však nesplňuje požadavek závěru zjišťovacího řízení, hlavně tím, že postrádá zpracování odlišných variant stavby. Investor se rozhodl ignorovat stanovisko správního orgánu a spoléhá, že se nedovoláme svých práv.

S ohledem na výše uvedené Vám nabízíme přiložené vyjádření. Děkujeme za jeho podporu.

S pozdravem Miroslav Mach
za Občanské sdružení Klidná Březnická
mobil: 605 474 617
e-mail: mirek_mach@seznam.cz
web: http://klidna-breznicka.cz/

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
třída Tomáše Bati 21, PO box 220
761 90 Zlín

Vyjádření k dokumentaci EIA záměru Společenské a obchodní centrum Zlín – Březnická

Žádám Krajský úřad, aby postupem podle § 8 odst. 5 zák. č. 100/2001 Sb. vrátil oznamovateli výše uvedenou dokumentaci k přepracování a doplnění o varianty uložené závěrem zjišťovacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský úřad v závěru zjišťovacího řízení na základě obdržených vyjádření požadoval mimo jiné: „posouzení zmenšení rozsahu SOC v zájmové lokalitě a variant umístění záměru v areálu bývalého Svitu a při ulici Okružní na Jižních svazích v místě nedokončeného obchodního centra, nulové varianty a zdůvodnění výběru zvolené varianty k ostatním variantám.“ Předložená dokumentace EIA však požadavek Krajského úřadu nerespektuje a ze čtyř požadovaných aktivních variant zpracovává pouze jednu, uvedenou v oznámení zjišťovacího řízení.

Podle § 1 odst. 3 zák. č. 100/2001 Sb., „Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů.“

Podle § 3 správního řádu: „Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“

Je-li dle § 7 odst. 1 zák. č. 100/2001 Sb., cílem zjišťovacího řízení: „upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace“, pak neuvedením těchto informací o variantách záměru (což jsou údaje zcela zásadního charakteru), ztrácí proces posuzování svůj účel.

Správní orgán by měl dle § 7 odst. 1 správního řádu vyžadovat: „od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.“ Z ustanovení § 8 odst. 1, 2 a 5 zák. č. 100/2001 Sb., lze dále dovodit, že povinností Krajského úřadu je kontrolovat, zda dokumentace splňuje požadavky závěru zjišťovacího řízení a pokud zjistí, že nikoliv, měl by využít své pravomoci a takovou dokumentaci vrátit k doplnění, resp. přepracování.

Postup úřadu, který nedbá požadavků veřejnosti a nezajistí posouzení účelných a možných variant záměru je také v rozporu s ustanovením čl. 6 bodu 4 Aarhuské úmluvy: „Strany zajistí účast veřejnosti v počátečním stadiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru alternativ otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná.“

Jméno a přijmení bydliště podpis