Závěr zjišťovacího řízení Společenského a obchodního centra Zlín-Březnická

Dne 17. 8. 2007 zveřejnil Krajský úřad závěr zjišťovacího řízení (pdf 64 kB).

Záměr bude dále posuzován zákona č. 100/2001 Sb. Do dokumentace je nutné zapracovat a vypořádat připomínky uvedené v doručených vyjádřeních.

Na základě obdržených vyjádření Krajský úřad požaduje posouzení variant:

 • zmenšení rozsahu SOC v zájmové lokalitě
 • umístění záměru v areálu bývalého Svitu
 • umístění záměru při ulici Okružní na Jižních svazích
 • nulové varianty

Včetně zdůvodnění výběru zvolené varianty k ostatním variantám.

V dokumentaci budou rozpracovány především kapitoly řešící:

 • kumulaci vlivů již realizovaných záměru v zájmovém území (Sportovní hala, zimní stadion Luďka Čajky a PSG aréna, Velké kino, Univerzita Tomáše Bati, budova na ul. Mostní, kulturní, společenské a sportovní akce) a záměru SOC a jejich vliv mj. na dopravní, hlukovou a imisní zátěž území
 • návrh kompenzačních opatření vyplývajících z nárůstu automobilové dopravy
 • vliv uvažované čerpací stanice pohonných hmot na životní prostředí a veřejné zdraví
 • zdůvodnění potřebnosti záměru včetně výstupu z analýzy maloobchodní sítě a analýzy služeb
 • přeložku točny MHD a vlivu záměru na funkci MHD ve Zlíně
 • vliv na kulturní památky
 • objasnění rozsahu rekonstrukcí ulic Mostní, Březnická a U Zimního stadionu
 • zda bude podzemní parkoviště sloužit pro návštěvníky SOC, či jako náhrada za zaniklé veřejné parkoviště a jaký bude provozní režim uvažovaného parkoviště
 • větrání podzemních garáží a konkrétní umístění výduchů z parkoviště

Do dokumentace má investor doplnit:

 • výpočet emisních hodnot hluku z dopravy na páteřní komunikaci I/49 v průtahu města Zlína a to v úsecích: Tř. T. Bati v úseku Malenovice – ulice Vizovická, ulice Štefánikova a ulice Osvoboditelů při současném provozu a po předpokládaném zprovoznění SOC
 • podrobně zpracované hlukové i imisní zatížení lokality včetně hodnocení zdravotních rizik v současné době a po realizaci záměru SOC
 • posouzení šířkového uspořádání silnice II/497 na výhledové období dle článku 6.2 ČSN 73 6101 (tzn. na období min. 20 let od uvedení SOC do provozu) se započítáním nárůstu počtu vozidel z titulu výstavby SOC a přirozeného růstu dopravy v posuzovaném období (v případě, že šířkové uspořádání nebude vyhovující, potom ponechat územní rezervu pro úpravy silnice)
 • posouzení křižovatek silnice II/497 s ulicemi Mostní, novou ulicí mezi SOC a sportovní halou a ulicí Nad Ovčírnou V. pro výhledové období dle čl. 3.2 ČSN 73 6102
 • kapacitní posouzení křižovatky I/49 a II/497 na výhledové období dle čl. 3.2 ČSN 73 6102 z důvodu růstu intenzity dopravy na silnici II/497 a prověření, zda v průběhu návrhového období nedojde k vyčerpání kapacity křižovatky
 • průkaz řešení stávajícího deficitu ploch pro statickou dopravu sportovních zařízení (zimní stadion a sportovní hala) a nahrazení stávajícího parkoviště dle příslušných ČSN
 • dopravně bezpečnostní audit umístění a dopravního řešení SOC jak ve vztahu k silnicím I. a II. třídy, tak i k místním komunikacím, a to jak z hlediska provozu motorových vozidel, tak i pohybu chodců, který bude zpracováno příslušnou autorizovanou institucí na návrhové období 20 let od uvedení SOC do provozu
 • pohledovou studii, která umožní zhodnotit vliv stavby na ráz přilehlého území a vhodnost jejího začlenění do městské památkové zóny
 • přehlednou mapku realizovaného záměru, z níž bude patrný rozsah a způsob provedení rekonstrukce ulic Mostní, Březnická a U zimního stadionu
 • uvedení počtu, druhu a velikosti dřevin, které mají být káceny
 • přehledné umístění všech významných technologických celků, které budou realizovány v rámci záměru, mj. plynové kotelny a čerpací stanice pohonných hmot
 • větrání podzemních garáží a konkrétní umístění výduchů z parkoviště